Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12401
Title: Освітньо-науковий та управлінський аспекти аналізу системи моніторингу довкілля
Authors: Гончарук, Віталій Володимирович
Макаревич, Ілона Миколаївна
Keywords: довкілля
екологічний моніторинг
природні ресурси
екологічна безпека
середовище життєдіяльності
екологічна діяльність
раціональне природокористування
функціонування екосистем
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Умань - ВПЦ «Візаві»
Citation: Гончарук В. В., Макаревич І. М. Освітньо-науковий та управлінський аспекти аналізу системи моніторингу довкілля // Географія та екологія: наука і освіта: зб. матеріалів 8 Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Умань, 9–10 квіт. 2020 р. / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т педагогіки НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського [та ін.]; [редкол: Браславська О. В. (відпов. ред.), Лаврик О. Д., Денисик Г. І. [та ін.]. – Умань: Візаві, 2020. – С. 37–42.
Series/Report no.: УДК;91:502/504:54]:001.8]](06)
Abstract: Техногенні зміни в довкіллі змусили суспільство задуматися над шляхами свого подальшого розвитку. Це призвело до виникнення як локальних, так і глобальних катастроф не тільки екологічного, а й соціоеколого-економічного характеру. Це стосується зміни рівня води в океанах, потепління клімату, зникнення рідкісних видів тварин і рослин, спустошення земель, нераціонального використання природних ресурсів, забруднення довкілля викидами речовин і парникових газів в атмосферне повітря, шумового та вібраційного забруднення, утворення відходів різних класів небезпеки тощо. Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12401
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osvitn`o-naukovy`j ta upravlins`ky`j aspekty` analizu sy`stemy` monitory`ngu dovkillya.PDF468,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.