Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12864
Title: Підготовка вчителів початкової школи до використання інноваційних технологій: теорія та методика : колективна монографія
Authors: Бахмат, Наталія Валеріївна
Голуб, Володимир Миколайович
Волошина, Ганна Петрівна
Дячук, Павло Вікторович
Коберник, Галина Іванівна
Красюк, Людмила Василівна
Муковіз, Олексій Павлович
Перфільєва, Людмила Павлівна
Ящук, Олена Миколаївна
Issue Date: 26-Jun-2020
Publisher: Умань : ВПЦ «Візаві»
Citation: Підготовка вчителів початкової школи до використання інноваційних технологій: теорія та методика : колективна монографія / Бахмат Н. В., Голуб В. М., Волошина Г. П. [та ін.] ; за ред. О. П. Муковоза ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 207 с.
Abstract: Як відомо, вища педагогічна освіта покликана вирішувати два комплекси взаємопов’язаних завдань: по-перше, сприяти соціально ціннісному – загальнокультурному, моральному, громадянському розвиткові особистості майбутнього педагога; по-друге, допомагати йому в професійному становленні та спеціалізації у педагогічній діяльності. Переорієнтація освіти на особистість студента, учня, вихованця вимагає перегляду основних підходів до функціонування складових професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання. Сучасний етап реформування основних напрямів педагогічної освіти зумовлює необхідність зміни змісту й структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних форм і методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості фахівця з високим рівнем розвитку компетентності. Сьогодні спостерігається перехід вищої школи до активних форм, методів і прийомів навчання. До них насамперед відносять: інтерактивні лекції, проблемні лекції, лекції-провокації, лекції-діалоги, семінари-диспути, семінари-бесіди, змішані семінари, ділові та рольові ігри, тренінги. Отже, основними шляхами забезпечення ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, результатом якої є становлення конкурентоздатного фахівця в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті, можна назвати: оновлення змісту професійної підготовки, в якому панує пріоритет професійно-особистісного розвитку студента та викладача; наскрізність та варіативність освітніх програм; створення насиченого розвивального освітнього середовища, наявність суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників неперервної педагогічної системи університету. Основними завданнями вивчення педагогічних навчальних дисциплін кафедри насамперед є підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до розуміння проблем реформування та оновлення початкової освіти, знайомство з основними проблемами початкової освіти нашої країни та інших країн світу; формування відповідального ставлення до ролі вчителя-реформатора, прагнення поповнювати свої знання, підвищувати професійну майстерність; отримувати наукові знання про сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та механізми розв’язання педагогічних проблем; розвиток уміння застосовувати теоретичні знання з певних курсів у педагогічній практиці та у процесі подальшої самоосвіти. Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми сьогодення – підготовці майбутніх учителів початкової школи до реалізації концепції «Нова українська школа». Основна мета підготовки цієї монографії – визначити шляхи розкриття основних аспектів підготовки до роботи майбутніх учителів початкової школи в умовах становлення Нової української школи; показати необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практичну реалізацію концепції.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12864
ISBN: 978-966-304-363-0
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія_ТПН1.pdf362,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.