Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14430
Title: Reforma szkolnictwa średniego na Ukrainie w warunkach radykalnych zmian społecznych
Other Titles: Реформа середньої освіти в Україні в умовах радикальних суспільних змін
Authors: Заболотна, Оксана Адольфівна
Капелюшна, Тетяна Вікторівна
Загоруйко, Людмила Олексіївна
Keywords: українська середня освіта
методологія TALIS
учителі
адміністрація школи
Нова українська школа
Issue Date: 2021
Publisher: Warszawa: "Dom Wydawniczy ELIPSA"
Citation: Zabolotna О., Zagoruiko L., Kapeluszna T. Reforma szkolnictwa średniego na Ukrainie w warunkach radykalnych zmian społecznych. Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / Redakcja naukowa P. Długosz, R. Marzęcki, M. Kamionka. Warszawa : "Dom Wydawniczy ELIPSA", 2021. S. 177–198.
Abstract: In the chapter, the authors analyze secondary education in Ukraine through the reforms that have taken place in society. Thus, the authors describe school education before the introduction of reforms. A complete picture is obtained by taking into account several points of view on the educational process at school, namely: external, that is, from outside of Ukraine; the internal point of view, which is provided by teachers and school administration, as well as the point of view of educational policymakers. Analyzing a possible scenario for the development of reform processes, the authors also take into consideration the particular situation of the pandemic caused by COVID 19 worldwide. According to international organizations data, there were many problems associated with an imperfect physical environment and teaching methods. Teachers often used outdated methods that did not contribute to the development of creativity, dynamism, fl exibility and motivation of students. A survey of teachers and school principals using the TALIS methodology suggested that when reforming education, attention should be paid to measures to reduce the gender imbalance among teachers, as well as to taking into account the age characteristics of teachers in their professional development programs. The authors note that the reformation of the school system began with the introduction of the New Ukrainian School reform. This reform should apply to all elements of the system. Its intensity and ability to implement changes depend on the political situation in the country and the global social situation.
У розділі автори аналізують середню освіту в Україні через призму реформ, що відбулися в суспільстві. Автори описують шкільну освіту до і в процесі упровадження реформи «Нова українська школа». Для цілісного аналізу автори враховують різні точки зору на навчально-виховний процес у школі, а саме: зовнішню (з-за меж України) і внутрішню, яку надають вчителі та шкільна адміністрація, а також точку зору політиків у сфері освіти. Аналізуючи можливі сценарії розвитку реформи автори враховують ситуацію пандемії, спричинену COVID-19 у всьому світі. Згідно з даними міжнародних організацій, до початку реформи було багато проблем, пов'язаних з недосконалістю фізичного середовища та методів навчання. Вчителі часто використовували застарілі методи, які не сприяють розвитку креативності, динамізму, гнучкості та мотивації учнів. Запропоновано результати опитування вчителів та директорів шкіл за методологією TALIS, які демонструють, що при реформуванні освіти слід звернути увагу на заходи щодо зниження гендерного дисбалансу серед вчителів, а також до врахування вікових особливостей учителів у програмах професійного розвитку. Автори відзначають, що реформа має стосуватися всіх рівнів системи. Її інтенсивність і здатність до реалізації зміни залежать від політичної ситуації в країні та глобальної суспільної ситуації.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14430
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
1. Zabolotna Polska i Ukraina.pdf593,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.