Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14434
Title: Rola muzyki na zajęciach fitness w aspekcie edukacji zdrowotnej w okresie pandemii
Other Titles: Роль музики на заняттях із фітнесу у контексті здоров'язбережувальної освіти в період пандемії
Authors: Заболотна, Оксана Адольфівна
Скальські, Даріуш
Яблонська-Мазурек, Дорота
Скальська, Ельжбета
Криштанович, Світлана
Keywords: фізична активність
музика
фітнес
пандемія
Issue Date: 2021
Publisher: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Citation: Skalski, D., Jabłońska-Mazurek, D., Zabolotna O., Skalska E., Kryshtanovych S. Rola muzyki na zajęciach fitness w aspekcie edukacji zdrowotnej w okresie pandemii. Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. Tom 8. / Redakcja naukowa P. Makar, D. Skalski, A. Pęczak-Graczyk. Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2021. S. 157–181.
Abstract: The time of the pandemic and the periodic closures of schools in it have clearly shown the importance of education not only in providing basic knowledge to young members of society, but also as an institution enabling their proper development. In order for physical activity to have a positive impact on the health of a young person, it is necessary that its level is set at an appropriate level. Excess and insufficient physical exercise are detrimental to the body. The level of physical activity is shaped individually and depends on many factors such as, for example, age, gender, previous experience in exercising, and the degree of development of the organism. In today’s times of a pandemic, health education in the broad sense is becoming more and more popular. Everyone should be subject to this process, regardless of age, gender or place of residence. Fitness classes are mainly slimming exercises that accelerate fat burning. In turn, the task of popular strengthening trainings is to improve the condition and efficiency of the body. The development of the need to maintain or improve one’s own and others’ health certainly oscillates around the broadly understood physical activity, which should be implemented by specialists in physical culture sciences with the support of medical personnel. Music more and more penetrates into various areas of social life: politics, religion, consumption… On the other hand, culture and its condition are reflected in musical practices. Music also plays an important role in the processes of identity construction, hence its great importance for subcultures. Meanwhile, concentration on the pictorial dimension of social life, referred to as patternocentrism, spy the sound sphere into the background. So there is a need to pay more attention to the culture of listening and audiality. Music not only stimulates, but also often takes over the function of directing the movement.
Час пандемії та періодичне закриття в ній шкіл яскраво показали значення освіти не тільки для надання базових знань молодим членам суспільства, але й як інституція, що забезпечує їх належний розвиток. Для того, щоб фізичні навантаження позитивно впливають на здоров’я молодої людини, необхідно, щоб його рівень був встановлений на відповідному рівні. Надмірні і недостатні фізичні навантаження згубні для організму. Рівень фізичної активності формується індивідуально і залежить від багатьох факторів, наприклад, вік, стать, попередній досвід виконання вправ, а також ступінь розвитку організму. У сучасні часи пандемії здоров’язбережувальна освіта в широкому сенсі стає все більш актуальною. Підлягати цьому процесу мають усі, незалежно від віку, статі або місце проживання. Заняття фітнесом – це в основному вправи для схуднення, які прискорюють спалювання жиру. У свою чергу, завданням зміцнюючих тренувань є покращення стану та працездатності. Розвиток потреби підтримувати або вдосконалювати здоров'я, безумовно, пов’язаний із фізичною активністю, яка повинна бути керована фахівцями з фізичної культури за підтримки медичного персоналу. Музика все більше проникає в різні сфери суспільного життя: політику, релігію, споживання. З іншого боку, культура та її стан знаходять своє відображення в музичних практиках. Музика також відіграє важливу роль у процесах побудови ідентичності, тому вона має велике значення для субкультур. Водночас концентрація на візуальному вимірі соціального життя, іменований шаблоноцентризмом, відводить звукову сферу на задній план. Так що є необхідність приділяти більше уваги культурі аудіювання та аудіальності. Музика не лише стимулює, але також часто бере на себе функцію спрямування руху.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14434
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File SizeFormat 
5. Zabolotna PK - RWSPiKTwTiP - tom 8 2021.pdf581,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.