Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14978
Title: WOULD-BE REHABILITATION TEACHERS TRAINING TO WORK IN PUPILS’ INCLUSIVE EDUCATION AT EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Other Titles: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-РЕАБІЛІТОЛОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Authors: Слатвінська, Анна Анатоліївна
Keywords: модель
підготовка
майбутні учителі-реабілітологи
інклюзивне навчання
учні закладів освіти
Issue Date: 2022
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Citation: Slatvinska Anna Would-be rehabilitation teachers training to work in pupils’ inclusive education at educational establishments. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип 50, С. 392-399.
Abstract: У статті проаналізовано процес розроблення моделі підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи досягнення мети (інформаційно-орієнтовний етап ‒ формування мотиваційної сфери; квазіпрофесійний етап ‒ формування когнітивної сфери; діяльнісний етап ‒ розвиток діяльнісної сфери готовності студентів до інклюзивного навчання учнів); зміст відображає накопичений досвід, який при передачі студентам дозволяє досягти поставленої мети відповідно до обраних напрямів; методи і засоби служать для передачі і відтворення змісту; форми, об’єднуючи інші компоненти процесу, визначають діяльність суб’єктів освітнього процесу (традиційні, інноваційні); технології, які нами виділені як окремий компонент, служать інструментом формування у майбутніх учителів-реабілітологів професійно значущих умінь, необхідних для організації реабілітаційно-педагогічного процесу (технологія корекційно-реабілітаційної роботи, ігрові технології, технологія формування продуктивної професійної поведінки, ІКТ); результат передбачає досягнення поставленої мети (досягнення високого рівня готовності майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів). Встановлено, що обов’язковим елементом моделі є системотвірні зв’язки, що сприяють взаємодії елементів як єдиного цілого утворенняв умовах інклюзивного навчання учнів у закладах освіти, основною ідеєю якої є підвищення ефективності цього процесу, приведення його у відповідність до вимог сучасного суспільства. Структурними компонентами моделі визначено: мету, завдання, підходи, принципи, зміст, методи, форми, технології і результат. З’ясовано, що кожен з цих компонентів виконує свою функцію: мета педагогічного процесу визначає кінцевий результат педагогічної взаємодії (підготовка майбутніх учителів-реабілітологів), у завданнях конкретизовано провідну мету педагогічної діяльності (формування у студентів ціннісно-мотиваційного ставлення до педагогічної діяльності в умовах спільного навчання дітей з типовим і порушеним розвитком; формування системи загальних і спеціальних знань для реалізації інклюзивного навчання; оволодіння необхідним комплексом педагогічних умінь і навичок для якісного навчання дітей з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів тощо), підходи (системний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, інтеграційний, інклюзивний) і принципи (загальнопедагогічні, спеціальні), етапи призначені для виявлення основних напрямів
Description: 62.pdf
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14978
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
62.pdf338,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.