Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10456
Title: Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний і стилістичний аспекти)
Authors: Шиманська, Вікторія Олегівна
Keywords: синонім
синонімічні відношення
ономасіологія
когніція
інваріант
ідіостиль
мовотворчість
слова-образи
поетичний дискурс
стилістичний аспект
оказіоналізми
Issue Date: 2006
Citation: Шиманська В.О. Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний і стилістичний аспекти): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / В.О. Шиманська – К., 2006. – 17 с.
Abstract: Діц В. О. Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців ( ономасіологічний і стилістичний аспекти). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2006. У дисертації здійснено комплексне дослідження лексичних і контекстуальних синонімів у поетичних дискурсах митців “Молодої Музи”. Предметом розгляду є синоніми та інтегральні риси досі не досліджених поетичних творів з погляду особливостей їхньої мовотворчості, відображеної авторами оригінальної концептуальної картини світу, що репрезентує національно-культурні цінності українського народу. У роботі розглянуто історію вчення синонімії як явища прямої і вторинної номінації у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві; з’ясовано особливості функціонування контекстуальних синонімів у поетичних текстах; проаналізовано з ономасіологічного погляду лексичні синоніми, які різняться найтоншими відтінками значень; простежено оцінний та прагматичний компоненти у синонімічних рядах слів, які належать до основних частин мови (іменника, прикметника, дієслова та прислівника); виявлено особливості формальної і семантичної організації синонімічних рядів і характерні індивідуально-авторські прийоми текстуальної синонімізації слів у процесі вторинної номінації, що відображає поетичну функцію мови. Дисертацію супроводжує реєстр контекстуальних синонімів.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10456
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leksychni I Kontekstualni Synonimy.pdf569,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.