Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3342
Title: Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.)
Authors: Коляда, Тетяна Василівна
Keywords: елітна школа («паблік скулз»), організаційні засади, педагогічні засади, функціонування елітної школи у Великій Британії, ХІХ ‒ перша половина ХХ ст.
Issue Date: 2015
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»® Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.
Citation: . Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування приватних шкіл у Великобританії (кінець ХІХ століття) / Т. В. Коляда // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 29, ч. 2. – С. 145–150. 2. Коляда Т. Генезис елітної освіти у Великобританії (на прикладі школи Рагбі) / Тетяна Коляда // Порівняльно-педагогічні студії. – 2012. – № 2 (12). – С. 57–60. 3. Коляда Т. В. Освіта для еліти чи елітарність освітніх послуг для всіх: історичний досвід Великобританії та перспективи Україні / Т. В. Коляда // Nowa jakosc w edukacji? / pod red.: J. Piekarskiego, L. Tomaszewskiej, A. Glowali, M. Kaminskiej. – Plocku : Redakcja naczelna wydawnictwa panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku, 2013. – № 4. – C. 130–137. 4. Коляда Т. В. Організація шкільної освіти у Великобританії у 20-х роках ХХ ст. / Т. В. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірчен- ко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – С. 247–252. 5. Коляда Т. В. Позашкільна робота в елітній школі Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Т. В. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 49. – С. 205–209. 6. Коляда Т. В. Індивідуальна форма позаурочної діяльності в елітних школах Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Тетяна Коляда // Проблеми підготовки сучасного вчителя : наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9, ч. 2. – С. 252–258. 7. Коляда Т. В. Частная инициатива в истории элитного образования Украины. Сравнительный контекст с Великобританией (ХХ – нач. ХХ ст.) / Т. В. Коляда // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. – № 7 (97). – С. 81–83. Опубліковані праці апробаційного характеру 8. Коляда Т. В. Елітарність середньої освіти: історичний досвід Великобританії та перспективи України / Т. В. Коляда // Основные парадигмы педагогіки и психологи в ХХІ веке : материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Харьков, 11–12 нояб. 2011 г.). – Харьков : Восточноукраинская организация «Центр педагогических исследований», 2011. – С. 36–38. 17 9. Коляда Т. В. Елітарна середня освіта у Великобританії / Т. В. Коляда // Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 2–3 берез. 2012 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 73. 10. Коляда Т. В. Елітність чи елітарність середньої освіти: історичний досвід Великобританії / Т. В. Коляда // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 26–27 квітня 2012 р.). – Умань : ПП Жовтий, 2012. – С. 169–170. 11. Коляда Т. В. Основні тенденції розвитку освіти у Британських «паблік скулз» (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / Т. В. Коляда // Теоретико-прикладні аспекти розвитку психології та педагогіки в Україні та за кордоном : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 27–28 квіт. 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 51–53. 12. Коляда Т. В. Особливості елітного навчання у Британських «паблік скулз» (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / Т. В. Коляда // Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) : матеріали наук.-практ. семінару, (Київ, 11 черв. 2012 р.) / за заг. ред.: О. І. Локшиної, Н. І. Поліхун. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 43–44. 13. Коляда Т. В. Елітність освітніх послуг для всіх: історичний досвід Великобританії / Т. В. Коляда // Зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. «Пріорітети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ ст.», (Одеса, 7–8 черв. 2013 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 51–54. 14. Коляда Т. В. Неперервність освіти, як чинник зростання еліти: питання до історії елітної школи Великобританії / Т. В. Коляда // Зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогіки та психології», (Львів, 14–15 черв. 2013 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2013. – С. 62–64. 15. Коляда Т. В. Приватна ініціатива у вітчизняній елітній освіті у порівняльному контексті Великобританії: дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Т. В. Коляда // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., (Умань,17–18 жовт. 2013 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 87–90. 16. Коляда Т. В. Позаурочна діяльність в елітній школі Великобританії: дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Т. В. Коляда // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару, (Київ, 5 черв. 2014 р.). – К., 2014. – С. 36–37. 17. Коляда Т. В. Становлення системи професійної підготовки майбутніх вчителів у Великобританії (історичні нариси ХІХ ст.) / Т. В. Коляда // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. «Іновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов», (Ніжин, 19–20 черв. 2014 р.). – Ніжин, 2014. – С. 161–164. 18. Koliada T. Non-formal education in Ukraine before World War I: Aspiring for Better Life or Learning to Live in Grisis? / О. Zabolotna, T. Koliada // Education, War & Pease. Abstracts. ISCHE 36 / Institute of Education, University of London, (London, 23–26 july 2014). – London, 2014. – C. 380–381. 18 19. Коляда Т. В. Елітарна шкільна освіта Великобританії та перспектива України / Т. В. Коляда // Зб. тез міжнар. науково-практ конф. «Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання», (Харків, 10–11 жовт. 2014 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 67–68.
Series/Report no.: УДК 37.018.593:316.344](410)"1801/1950";
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2015. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливого й актуального завдання, що виявляється у визначенні організаційно-педагогічних засад функціонування елітних шкіл у Великій Британії у ХІХ ‒ першій половині ХХ ст. У дослідженні розкрито засади їх діяльності, провідні ідеї, форми роботи, методи, що робить ці школи елітними осередками політичного, наукового, культурно-освітнього життя Великої Британії. Охарактеризовано етапи розвитку елітної шкільної освіти у Великій Британії у ХІХ – першій половині ХХ ст., визначено організаційні і педагогічні засади їх функціонування. З’ясовано непересічне значення елітних шкіл як політичного, наукового та культурно-освітнього осередку у житті країни. Подальшого розвитку набуло висвітлення ролі елітної освіти та педагогічної думки в розвитку середньої шкільної освіти у Великій Британії у досліджуваний період. До наукового обігу введено нові історичні факти, маловідомі та невідомі документи, що розширюють історико-педагогічне знання про існування у шкільній практиці Великої Британії такого унікального явища, як «паблік скулз», колективи яких зберігали кращі традиції елітної освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3342
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat.pdf629,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.