Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3540
Title: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
Authors: Коваль, Валентина Олександрівна
Keywords: Система освіти
компетентнісний підхід
навчально-виховний процес
компетентність
адекватно управлінський супровід
професійна підготовка вчителя
соціум
уміння і навички
педагогічний талант
творчість
Issue Date: 24-Apr-2015
Publisher: К.: НТУУ "КПІ"
Citation: Коваль В. О. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів / В. О. Коваль // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конф. , 24 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 56–58.
Series/Report no.: УДК;371.134+811.161.2(07)
Abstract: Розвиток національної системи освіти тісно пoв’язaний із пeрcпeктивoю впрoвaджeння кoмпeтeнтнiснoгo пiдхoду у нaвчaльнo-вихoвний прoцec. Численні теоретичні розвідки засвідчують можливість формування уявлень про компетентнісний підхід та кoмпeтeнтнicть як зaгaльну здaтнicть тa iнтeгрoвaний рeзультaт нaвчaння. Процес переведення цих уявлень у практичну площину зумовлює необхідність адекватного управлінського супроводу впровадження компетентнісного підходу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3540
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOMPETENTNISNYY PIDKHID U PROFESIYNIY PIDHOTOVTSI MAYBUTNIKH UCHYTELIV-FILOLOHIV.pdf185,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.