Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/477
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КОЛЕГІЇ ПАВЛА ГАЛАГАНА (1871–1920 рр.)
Authors: Шевчук, Оксана Миколаївна
Keywords: Колегія Павла Галагана, Григорій Галаган, Павло Галаган, навчально-виховний процес, друга половина ІХІ - початок ХХ століття
новаторство, функціонування, організаційні основи, зміст, організаційно-педагогічні особливості Колегії Павла Галагана
Issue Date: 23-May-2013
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»® Підписано до друку 15.04.2013 р. Формат 60х90/16. Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9. Тираж 100. Зам. 19.
Series/Report no.: УДК 37(09)(477);
Abstract: Шевчук О. М. Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.). – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2013. У дисертації на основі архівних, маловідомих та опублікованих джерел здійснено системний і комплексний аналіз організації та змісту навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана (1871–1920 рр.). Обґрунтовано організаційні основи функціонування Колегії Павла Галагана (регламентувальні документи; керівні органи; матеріально-технічна база); новаторські засади виховної системи (принципи, методи та форми виховання); особливості змісту, форм і методів організації навчального процесу в Колегії. Уточнено роль і значення Колегії Павла Галагана в громадському, культурному та освітньому житті країни. Подальшого розвитку набула характеристика та систематизація досліджень з означеної проблеми. До наукового обігу введено нові історичні факти, маловідомі та невідомі документи, що розширять історико-педагогічне знання про існування в шкільній практиці України такого унікального явища, як Колегія Павла Галагана, колектив якої зберігав кращі традиції і прагнув нового в організації навчально-виховного процесу.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/477
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf213,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.