Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5855
Title: Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20-30-ті роки ХХ століття)
Authors: Левченко, Наталія Володимирівна
Keywords: дитячий рух, піонерська організація, організатор дитячого руху, підготовка організаторів дитячого руху, соціально-педагогічні засади підготовки організаторів дитячого руху в Україні, 20–30-ті роки ХХ століття.
Issue Date: 2015
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»
Citation: Левченко Н.В. ПІДГОТОВКА ОРГАНІЗАТОРІВ ДИТЯЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ (20–30-ті роки ХХ століття) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спец.13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н.В. Левченко. - Умань, - 2015. - 20 с.
Series/Report no.: УДК;[37(477)(09)+061.213](043.3)
Abstract: Левченко Н. В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття). – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2015. У дисертації наведено теоретичне узагальнення важливого й актуального завдання – виявлення та розкриття соціально-педагогічних засад підготовки організаторів дитячого руху в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття. Обґрунтовано періодизацію процесу підготовки організаторів дитячого руху в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття: 1920 –1923 рр. – етап становлення; 1923–1927 рр. – етап розвитку; 1927 р. – кінець 30-х років ХХ століття – етап реорганізації; виокремлено основні форми підготовки організаторів дитячого руху в Україні в досліджуваний період (курси, семінари та школи з підготовки піонерських кадрів різного рівня, заочне навчання та самоосвіта організаторів дитячого руху); висвітлено процес підготовки керівних та наукових кадрів дитячого руху в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття; розкрито науково-методичний супровід та інформаційно-комунікаційне забезпечення досліджуваного процесу. Уточнено сутність ключових понять дослідження: «дитячий рух», «організатор дитячого руху», «підготовка організаторів дитячого руху», «соціально-педагогічні засади підготовки організаторів дитячого руху». Удосконалено наукові уявлення про історіографію проблеми, джерельну базу дослідження. До наукового обігу введено маловідомі та невідомі архівні документи, історичні факти, пов’язані з проблемою підготовки організаторів дитячого руху в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5855
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Левченко автореф..pdf506,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.