Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7565
Title: ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ В УКРАЇНІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Authors: Кудла, Марія Валеріївна
Keywords: початкова школа, управління, персоналія, інспектор, система управління, земська школа, навчальний округ, історія початкової освіти.
Issue Date: 2017
Series/Report no.: УДК 373.3.014(477)"185/195";
Abstract: Мета статті полягає у характеристиці та узагальненні поглядів управлінців, педагогів, науковців, громадських діячів на систему управління початковою школою в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Використано загальнонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація, порівняння, узагальнення) та проблемно-хронологічний і ретроспективний методи. Доведено, що у педагогічній науці та публіцистиці досліджуваного періоду розкрито основні змістові та процесуальні засади управління початковою школою. У межах обґрунтованої авторської періодизації розкрито роль педагогічної громадськості в розвитку системи управління початковою школою на українських землях Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Акцентовано, що до початкових шкіл віднесено навчальні заклади різних типів, які надавали початкову освіту: державні та приватні, міські та сільські. Основними типами початкової школи у 1861–1917 рр. були земські школи, зразкові училища Міністерства народної освіти, церковнопарафіяльні школи, школи грамоти (у селах) та міські парафіяльні училища й школи міського самоврядування (у містах). Уточнено, що невід’ємним складником джерельної бази дослідження проблеми є періодичні видання другої половини XIX – початку XX століття, де опубліковано праці педагогів, управлінців, що стосуються проблеми управління початковою ланкою освіти, а саме: «Вісник виховання» (1890–1917), «Журнал Міністерства народної освіти» (1834–1917), «Російська думка» (1880–1918), «Російська школа» (1890–1917) та ін. У численних монографіях, мемуарах, методичних посібниках для початкової школи вітчизняні педагоги та управлінці, а саме: М. Бунаков, Б. Веселовський, В. Водовозов, Б. Грінченко, М. Демков, Є. Звягінцев, П. Каптєрев, М. Корф, М. Пирогов, С. Русова, А. Теплов, Д. Тихомиров, Г. Фальборк, В. Чарнолуський, М. Чехов схарактеризували механізм управління початковою ланкою освіти. На основі аналізу праць С. Блонського, О. Головніна, М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Корфа, А. Лохвицького, П. Мілюкова, М. Cухомлинова, О. Окольського, В. Фармаковського та ін. узагальнено ідеї щодо управління початковою школою. Виокремлено напрями удосконалення управління сучасною початковою школою України з урахуванням конструктивних історичних надбань.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7565
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudla.pdf521,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.