Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7637
Title: Розвиток ідей Марії Монтессорі у вітчизняній педагогічній думці на поч. ХХ ст.
Authors: Кушнір, Валентина Миколаївна
Keywords: метод Монтессорі
вільне виховання
С.Русова
Н.Лубенець
К.Маєвська
Issue Date: 2017
Publisher: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Citation: 1. Горностайский И. Кое-что из практики детских садов в Бельгии (Описание детского сада в Льеже, работающего по системе Монтессори) / И. Горностайский // Дошкольное воспитание. – 1914. – № 7. – С. 509–512./ Hornostaiskyi Y. (1914) Koe-chto iz praktiki detskih sadov v Bel'gii (Opisanie detskogo sada v L'ezhe, rabotajushhego po sisteme Montessori) [Something from the practice of kindergartens in Belgium (A description of a kindergarten in Liege, working on the Montessori system)]. Doshkolnoe vospytanye – Preschool education, 7, 509–512 [in Ukrainian]. 2. Кемниц С. Применение идей Монтессори и наблюдения над развитием маленьких детей / С. Кемниц // Дошкольное воспитание. – 1914. – № 6. – С.450–462. / Kemnyts S.(1914) Primenenie idej Montessori i nabljudenija nad razvitiem malen'kih detej [Applying the ideas of Montessori and monitoring the development of young children] Doshkolnoe vospytanye – Preschool education , 6. 450–462 [in Ukrainian]. 3. Корнетов Г.Б. 145 лет со дня рождения Марии Монтессори / Г.Б.Корнтов // Историко-педагогический журнал – № 3. – 2015. – с. 11–24. / Kornetov H.B. (2015) 145 let so dnja rozhdenija Marii Montessori [145th Anniversary of the Birth of Maria Montessori] Ystoryko-pedahohycheskyi zhurnal – Historical and Pedagogical Journal ,3, 11–24 [in Russia]. 4. Куліш Т. І. Проблеми дошкільного виховання у творчій спадщині Наталії Лубенець (1877-1943) [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Куліш Тетяна Іванівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2006. – 230 с. / Kulish T. I. (2006) Problemy doshkilnoho vykhovannia u tvorchii spadshchyni Natalii Lubenets (1877-1943) [Problems in preschool creative heritage Natalia Lubenets (1877-1943)]. Dys. kand. ped. nauk – Candidate᾽s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]. 5. Лубенец Н. Доктор Монтессори / Н. Лубенець // Дошкольное воспитание. – 1913. – № 6. – С. 381–383. / Lubenets N. (1913) Doktor Montessori [Dr. Montessori] Doshkolnoe vospytanye– Preschool education, 6, 381–383 [in Ukrainian]. 6. Лубенець Н. Критика и библиография / Н.Лубенець // Дошкольное воспитание. – 1013. – №6. – С. 38 –385. / Lubenets N. (1913) Kritika i bibliografija [Criticism and bibliography] Doshkolnoe vospytanye– Preschool education 6. – S. 38 –385 [in Ukrain]. 7. Лубенец Н. Фребель и Монтессори / Н. Лубенец // Дошкольное воспитание. – 1914. – № 7. – С. 483–506; – № 8. – С. 550–570. / Lubenets N.(1914) Frebel' i Montessori [Frobel and Montessori] Doshkolnoe vospytanye– Preschool education, 7, 483–506; 8, 550–570 [in Ukrainian]. 8. Маевская К. В. Программа занятий в детском саду / К. Маевская // Дошкольное воспитание. – 1912. – № 5. – С. 280–283. / Maevskaia K. V. (1912) Programma zanjatij v detskom sadu [Program of classes in kindergarten] Doshkolnoe vospytanye– Preschool education ,5, 280–283 [in Ukrainian]. 9. Монтессори М. Дом ребенка: метод научной педагогики / М. Монтессори. – М. : Астрель, 2005. – 272 с. / Montessory M. (2005) Dom rebenka: metod nauchnoj pedagogiki [The Child's Home: the Method of Scientific Pedagogy] Mоskva: Astrel [in Russia]. 10. Назарова Н.М. Монтессори-педагогика : от Эдуарда Сегена к инклюзивному обучению / Н. М. Назарова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2014. – Вип. 28. – С. 147–152. / Nazarova N.M. (2014) Montessori-pedagogika : ot Jeduarda Segena k inkljuzivnomu obucheniju [Montessori pedagogy: from Eduard Séguin to inclusive education] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 19 : Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia – Science magazine NPU Dragomanov [[in Ukrainian]. 11. Новая система воспитания маленьких детей / перев. с фр. Веселкиной 3. // Дошкольное воспитание. – 1911. – № 1. – С. 26–34. / Novaja sistema vospitanija malen'kih detej / perev. s fr. Veselkinoj 3. (1911) [New system of raising young children] Doshkolnoe vospytanye– Preschool education , 1, 26–34 [in Ukrainian]. 12. Петрова Н. Б. Педагогическое наследие Ю.И. Фаусек как опыт реализации системы М. Монтессори в отечественной дошкольной педагогике : Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук . – Смоленск. – 2002. – 20 с. / Petrova N. B. (2002) Pedagogicheskoe nasledie Ju.I. Fausek kak opyt realizacii sistemy M. Montessori v otechestvennoj doshkol'noj pedagogike [The pedagogical heritage of Yu.I. Fausek as an experience in implementing M. Montessori's system in the national pre-school pedagogy] Avtoreferat dyssertatsyy na soyskanye uchenoi stepeny kand. ped. Nauk – Extended abstract of candidate᾽s thesis. Smolensk [in Russia]. 13. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / Софія Русова. – К.: Основа. – 1996 – 304 с. / Rusova S.F. (1996) Vybrani pedahohichni tvory [Selected pedagogical works]. Kyiv: Osnova. [in Ukrainian]. 14. Янжул Е.Н. Детские сады по системе Монтессори / Е.Н.Янжул. – Киев. – 1912. – 20 с. / Yanzhul E.N.(1912) Detskie sadyi po sisteme Montessori [Kindergartens in the Montessori system]. Kiev [in Ukrainian].
Series/Report no.: УДК37(477+450)«18»;
Abstract: Італійський лікар, психолог та педагог Марія Монтессорі (1870 – 1952) розробила та реалізувала на практиці метод виховання і навчання дітей від 3 до 9 років, який ґрунтувався на створенні відповідно до природи дитини умов для самовираження й вільного розвитку її індивідуальності, мінімізуючи педагогічне керівництво цим процесом та виключаючи будь-яке насилля і тиск. Пошук альтернативних моделей освіти і сприйнятливість до інновацій зумовив цікавість вітчизняних педагогів до зарубіжного досвіду, зокрема і до методу Монтессорі, який уже здобув світове визнання. На українських землях царської Росії не було дитячих садків, які б працювали за системою Монтессорі. Проте сам метод Монтессорі був широко відомим та активно обговорювався українськими педагогами. Високо оцінюючи метод М.Монтессорі українські педагоги не вважали його універсальним, підкреслювали необхідність адаптації його до реалій українських дитячих садків, національних особливостей, менталітету, традицій.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7637
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvytok _idej_Mariyi_Montessori.pdf410,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.