Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8572
Title: Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи
Authors: Побірченко, Олена Михайлівна
Keywords: професійна підготовка майбутнього вчителя, сільська початкова школа, педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи.
professional training of future teachers, rural elementary school, pedagogical conditions, preparation of future teachers for the professional activity under the conditions of rural elementary school.
Issue Date: 2011
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»
Citation: Побірченко О.М. Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / О. М. Побірченко; УДПУ імені Павла Тичини. - Умань, 2011. - 22 с.
Series/Report no.: УДК (371.13+37.018.51)(043.3);
Abstract: У дисертації здійснено науково-теоретичне узагальнення досліджуваної проблеми, представлене у вигляді обґрунтування та експериментальної перевірки педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи: стимулювання у майбутніх учителів емоційно-ціннісного особистісного ставлення до професійної діяльності в умовах початкової сільської школи; активізація навчально-методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи; вдосконалення технологічних аспектів оволодіння практичними уміннями і навичками організації навчально-виховного процесу в сільській початковій школі; формування професійних особистісних якостей для успішної діяльності в умовах сільської початкової школи. Розроблено модель підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи, яка розкриває структуру підготовки, відображає зв’язки між її компонентами. Визначено структурні компоненти, критерії та показники, які стали вихідними для встановлення рівнів готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи. Конкретизовано поняття „професійна підготовка майбутнього вчителя початкової сільської школи” як безперервний процес формування теоретичних, методичних знань з урахуванням умов сільського соціуму, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, особистісних професійно-педагогічних якостей, потреб у самоосвіті, самовдосконаленні та самореалізації, що забезпечують продуктивність педагогічної діяльності в умовах сільської початкової школи. Theoretical and scientific generalization of the under study problem has been done in the thesis by means of grounding and experimental examination of pedagogical conditions of the preparation of future teachers for the professional activity under the conditions of rural elementary school; stimulating the emotionally valuable personal attitude to the professional activity under the conditions of rural elementary school; intensification of the educationally-methodical activity of the future elementary school teachers; improvement of the technological aspects of the mastering of the practical skills and attainments of the educational process organization in rural elementary school; formation of the personal professional qualities for the successful activity under the conditions of rural elementary school. The model of the future teachers preparation for the professional activity under the conditions of rural elementary school has been worked out, which reveals the structure of the preparation, reflects the links between its components. Structural components, criteria and indicators, which became initial for the ascertainment of the level of preparedness of future teachers for the professional activity under the conditions of rural elementary school have been determined. The notion “professional training of the future teachers of rural elementary school” has been concretized as ‘continual process of formation of theoretical, methodical knowledge in rural society; practical skills and attainments, attitudes, experience, personal professional pedagogical qualities, needs in self-education, self-perfection, self-realization, which ensure efficiency of the further pedagogical activity under the conditions of rural elementary school’.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8572
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pobirchenko.aref.pdf688,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.