Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9086
Title: Особливості впровадження електронного навчального курсу «Методика навчання іноземної мови» у процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи
Authors: Муковіз, Олексій Павлович
Грітченко, Тетяна Яківна
Гарачук, Тетяна Володимирівна
Keywords: дистанційна освіта; дистанційне навчання; майбутній учитель початкової школи; майбутня професійна діяльність; початкова освіта; інформаційно-освітнє середовище; електронний навчальний курс; експериментальна робота.
Issue Date: 2018
Publisher: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
Citation: Муковіз О. Особливості впровадження електронного навчального курсу «Методика навчання іноземної мови» у процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О. Муковіз, Т. Грітченко, Т. Гарачук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2018. – Вип. 91. – С. 71–87.
Abstract: Проведене дослідження дало змогу вивчити особливості упровадження електронного навчального курсу “Методика навчання іноземної мови” у процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи у закладах вищої освіти. У статті було використано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація інформації, отриманої в результаті вивчення довідкової, психолого-педагогічної, методичної та фахової літератури з теми дослідження для розкриття суті ключових понять; емпіричні – спостереження, бесіди, письмове опитування, тестування; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності упровадження електронного навчального курсу в освітній процес закладу вищої освіти; кількісний та якісний аналіз отриманих результатів з використанням методів математичної статистики. Проведене авторами дослідження показало, що у результаті вивчення електронного навчального курсу в системі дистанційного навчання Moodle відбулися значні зміни у відсотковому розподілі майбутніх фахівців у галузі вищої освіти за результатами підсумкового контролю. Як ми і прогнозували, більшість отримали оцінку “добре”, зменшилась кількість “задовільно” та суттєво збільшилась “відмінно”. Перспективу подальших студіювань вбачаємо в адаптації електронного навчального курсу “Методика навчання іноземної мови” до процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті Нової української школи. Практичне значення досягнутих результатів полягає у розробці та адаптації електронного навчального курсу на основі кредитно-модульної системи та навчально- методичного забезпечення. Навчальний курс, реалізований у Moodle, може бути використаний студентами, викладачами ЗВО, методистами, учителями початкової школи.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9086
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6789.pdf280 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.