Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6966
Title: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Authors: Муковіз, Олексій Павлович
Keywords: вчитель початкової школи, дистанційне навчання, система неперервної освіти, модель дистанційного навчання, система дистанційного навчання
Issue Date: 22-Apr-2017
Citation: Роботу виконано в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, м. Умань.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ, 2017. У дисертації викладено результати дослідження теоретико-методичних основ дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. З’ясовано та уточнені дефініції таких основних понять дослідження: “дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи”, “структура готовності вчителя початкової школи до дистанційного навчання”. Спроектовано модель, що відображає сукупність взаємопов’язаних блоків-компонентів: методологічного, теоретичного, навчально-методичного, результативного. Обґрунтовано теоретичні засади: закономірності, принципи, структурні компоненти змісту дистанційного навчання як засобу професійного становлення і розвитку вчителя, організаційно-педагогічні умови, матриця комунікативних зв’язків організатора дистанційного навчання з суб’єктами освітнього процесу та ін. Розроблено навчально-методичну систему підготовки вчителів початкової школи до дистанційного навчання: навчально-методичне забезпечення процесу формування готовності вчителів початкової школи до дистанційного навчання; навчально-методичну підсистему професійно-педагогічного вдосконалення організаторів дистанційного навчання. Експериментально перевірено вплив розробленої системи дистанційного навчання на ефективність професійно-педагогічного розвитку вчителів початкової школи в неперервній освіті.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6966
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diss_MukovizO.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.