Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9353
Title: МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ ІЗ СІМ’ЯМИ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Other Titles: MODEL OF FUTURE PSYCHOLOGISTS’ FORWARDNESS FOR WORKING WITH FAMILIES OF ADOLESCENTS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
Authors: Безлюдний, Олександр Іванович
Кобилянська, Тетяна Вікторівна
Keywords: модель
моделювання
майбутні психологи
формування готовності майбутніх психологів
сім'я
блоки моделі
сім'я підлітків
model
modeling
would-be psychologists
the formation of would-be psychologists
readiness, family of adolescents
blocks of model
Issue Date: 2017
Series/Report no.: UDC;378.018.8:159.9-051:316.614.5-053.6
Abstract: У статті здійснено спробу визначити і обгрунтувати найоптимальніший варіант моделі формування готовності майбутніх психологів до роботи із сім’ями підлітків у процесі професійної підготовки. Модель склада¬ється з взаємообумовлених блоків: методологічно-цільового (мста, завдання, підходи, принципи), змістово-орга¬нізаційного (етапи, зміст, форми, методи, технології) і результативно-оцінного (критерії, рівні, результат). Метою моделі є формування готовності майбутнього психолога до роботи з сім’ями підлітків у процесі професійної під¬готовки, яка досягається шляхом вирішення таких завдань: формування готовності до вибору професії психолога, формування готовності до професійної діяльності за обраною спеціальністю, формування готовності до виконан¬ня професійної діяльності. При розробці моделі ми керувалися такими методологічними підходами: системним, ціннісним, психологічним, особистісно-орієнтованим, культурологічним, діяльнісним. Визначено основні принци¬пи, закладені в основу модельованого процесу формування готовності майбутніх психологів до роботи із сім’ями підлітків: науковості, цілісності людської особистості, зв’язку теорії з практикою, наступност і, варіативності змі¬сту освіти. Специфічними принципами визначено такі: принцип ненанесення шкоди, принцип неупередженості, принцип конфіденційності, принцип співпраці, принцип активності. Взаємодія психолога і сім’ї представлена в моделі трьома етапами: мотиваційним, операційним, оцінним. Змістово-організаційний блок включає освітню про¬граму, що визначає перелік навчальних дисциплін циклу загальної (гуманітарної, фундаментальної) підготовки, циклу професійної (психолого-педагогічної, науково-предметної) підготовки та вибіркові дисципліни. Використані інноваційні форми: проблемні лекції, лекції-бесіди, лекції-консультації, лекції з розбором конкретних ситуацій, семінарські заняття з поглибленим вивченням та узагальненням низки найважливіших питань, тощо з метою від-творення процесу спільних рішень, аналіз та прогнозування критичних ситуацій, методи відкритих питань, аналіз відповідей і складання програм для сімей та технології: 1) групові (технологія цілепокладання роботи психолога із сім’ями підлітків), 2) особистісно-орієнтовані (технологія самовдосконалення способів роботи психолога із сім’ями підлітків, технологія сприяння самореалізації майбутнього психолога), 3) проектні (технологія проектування вза-ємодії психолога з батьками, технологія прогнозування роботи психолога із сім’ями підлітків), 4) тренінгові, 5) рефлексивні (технологія самоспостереження). Результативно-оцінний блок включає критерії: мотиваційно-цінніс-ний, когнітивно-інтелектуальний, діяльнісно-практичний; їх показники та рівні (високий, середній та низький).
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/jspui/handle/6789/9353
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безлюдний ОІ.pdf639,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.