Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4612
Title: Формування ціннісного ставлення майбутніх педагогів до професійної діяльності
Other Titles: Формирование ценностного отношения будущих педагогов к профессиональной деятельности
Authors: Коберник, Олександр Миколайович
Keywords: формування
ціннісне ставлення
професійна діяльність
теоретико-методичні засади
цінність
педагогічна діяльність
інтерактивні методи
саморозвиток
самовдосконалення
самореалізація
Issue Date: 2015
Series/Report no.: УДК
Abstract: У статті розкриваються теоретико-методичні засади формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професійної діяльності. Здійснено аналіз понять «цінність», «ціннісне ставлення», «ціннісне ставлення до майбутньої професії», запропоноване авторське розуміння ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності як цілісне, інтегративне утворення в структурі особистості майбутнього вчителя, що проявляється в усвідомленні соціальної значущості педагогічної діяльності; наявності стійких професійних інтересів до праці вчителя; прагненні до творчої професійної діяльності. Доводиться, що формування ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності є складним та багатогранним процесом, що має певні етапи – вибір професії, отримання професійних знань та виявлення на основі цього інтересу до професійної діяльності, перші самостійні кроки студентів до оволодіння професійними вміннями та навичками, розвитку накопиченого особистого досвіду в педагогічній діяльності. Стверджується, що процес формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професійної діяльності забезпечується такими педагогічними умовами: поетапне здійснення підготовки студентів на основі взаємозв’язку теорії і практики, інтеграції професійно орієнтованих дисциплін, диференційованого підходу до вибору методів педагогічного впливу відповідно до рівня професійної готовності студентів; застосування особистісно орієнтованих та інтерактивних методів і форм навчання студентів; впровадження різнорівневого змісту 2 навчальних і практичних завдань, відповідно до набутих знань та умінь студентів; проведення професійної діагностики та відповідного коригування процесу професійно-педагогічної підготовки студентів на всіх його етапах; активізація самостійної роботи студентів з використанням комплексно- диференційованих програм; налаштовування студентів на саморозвиток, самовдосконалення, творчу самореалізацію.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4612
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvannya_cinnisnogo_stavlennya_majbutnix_pedagogiv_do_profesijnoyi_diyal`nosti.pdf409,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.