Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8392
Title: Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej
Authors: Білошкурська, Наталія Володимирівна
Білошкурський, Микола Васильович
Слатвінський, Максим Анатолійович
Бержанір, Анатолій Леонідович
Бержанір, Інна Анатоліївна
Дем'янишина, Олеся Андріївна
Корнієнко, Тетяна Олександрівна
Чирва, Ольга Григорівна
Чвертко, Людмила Андріївна
Демченко, Тетяна Анатоліївна
Стойка, Сергій Олександрович
Савченко, Володимир Федорович
Keywords: фінансове забезпечення
податкова система
страхування життя
соціальне інвестування
фіскальна політика
безпека
IPO
оптимізація бізнес-процесів
ринок цінних паперів
оборонно-промисловий комплекс
Issue Date: 2017
Publisher: iScience sp z. o. o.
Citation: Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej : monografia wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa : iScience sp z. o. o., 2017. – 218 str.
Series/Report no.: УДК;338.24
Abstract: У монографії представлені результати досліджень професорсько-викладацького складу кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за науково-дослідною темою «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери» (номер державної реєстрації 0116U000117). Обґрунтовано окремі теоретичні положення й розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення інструментарію фінансово-аналітичного забезпечення розвитку національної економіки. Проведено економічну діагностику сучасного стану формування фінансових ресурсів в економіці України, здійснено моніторинг окремих напрямів фінансової політики держави та запропоновано шляхи оптимізації використання інструментарію фінансово-аналітичного забезпечення розвитку національної економіки. Особливу увагу приділено розробці узгоджених заходів фіскальної та інвестиційної політики, акціонування, удосконаленню інструментів стимулювання розвитку фондового та страхового ринків національної економіки, формуванню умов безпечного функціонування фінансової сфери. Рекомендовано читачам, що цікавляться економічними проблемами, вченим, спеціалістам, аспірантам, викладачам та студентам.
Description: W monografii przedstawiono rezultaty badań zespołu profesorów i wykładowców Katedry Finansów, Rachunkowości oraz Bezpieczeństwa Ekonomicznego Umańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny w zakresie „Problemów finansowych gwarancji rozwoju gospodarki oraz sfery społecznej” (numer w rejestrze państwowym 0116U000117). Potwierdzono założenia teoretyczne oraz opracowano praktyczne rekomendacje dotyczące udoskonalenia narzędzi finansowo-analitycznej gwarancji rozwoju gospodarki narodowej. Przeprowadzono diagnostykę ekonomiczną współczesnego stanu kształtowania zasobów finansowych w gospodarce Ukrainy, dokonano monitoringu pozostałych kierunków polityki finansowej państwa oraz zaproponowano sposoby optymalizacji wykorzystania narzędzi finansowo-analitycznej gwarancji rozwoju gospodarki narodowej. Szczególną uwagę poświęcono opracowaniu odpowiednich przedsięwzięć w sferze polityki fiskalnej oraz inwestycyjnej, inwestycji giełdowych, udoskonaleniu narzędzi do stymulacji rozwoju rynku funduszy oraz ubezpieczeń w gospodarce państwowej, tworzeniu warunków bezpiecznego funkcjonowania sfery finansowej. Poleca się Czytelnikom, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu ekonomii, uczonym, specjalistom, doktorantom, wykładowcom oraz studentom.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8392
ISBN: 978-83-949403-0-0
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografia_kaf_finan.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.