Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16258
Title: System arrangement of labor motivation and methodological approaches to the comprehensive assessment during the stage of innovative changes.
Authors: Гарник, Олена Анатоліївна
Keywords: labor motivation
innovative development
innovative approach to the labor motivation formation
labor motivation methods
Issue Date: 2020
Publisher: УДПУ
Citation: Kirdan O. P., Harnyk O. A., Berzhanir A. L. System arrangement of labor motivation and methodological approaches to the comprehensive assessment during the stage of innovative changes. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 33–42 DOI: 10.31499/2616-5236.1(12).2020.212853
Abstract: Мета дослідження. Метою статті є обґрунтування основних теоретичних поло жень формування мотивації праці та методичних підходів щодо її комплексної оцінки на етапі інноваційних змін в економіці. Методологія. У процесі виконання дослідження використано за гальнонаукові теоретичні методи: діалектичний – для пізнання економічних процесів; системний та інституційний підходи – для здійснення теоретичних узагальнень та висновків під час визна чення складових системи мотивації праці та чинників її розвитку, для здійснення оцінки досвіду розвинених країн світу щодо побудови системи мотивації праці в умовах інноваційної моделі економіки. Результати. У статті досліджено сутність та особливості формування механізму мо тивації праці в умовах інноваційного розвитку. Виокремлено систему методів, застосування яких впливатиме на підвищення рівня вмотивованості працівників. Доведено необхідність об’єктивної оцінки результативності методів мотивації праці та системи мотивації праці за допомогою кіль кісних і якісних показників. Практичне значення. Запропонована методика комплексної оцінки системи мотивації праці може буде використана під час формування та вдосконалення системи мотивації праці, з урахуванням особливостей інноваційного розвитку економіки та інноваційного спрямування діяльності суб’єктів господарювання. Перспективи подальших досліджень. Перспе ктиви подальших досліджень. Перспективою подальших досліджень має стати удосконалення соціально-економічного механізму мотивації праці в умовах становлення інноваційної моделі економіки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/16258
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File SizeFormat 
Стаття_Kirdan_Harnyk_Berzhanir.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.