Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5297
Title: Афтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
Authors: Комар, Олег Станіславович
Keywords: мовний етноцентризм
національно-маркована мовна одиниця
лінгвофілософія
стереотип
лінгвокультурема
мовна картина світу
етнокультура
символ
етносимволіка
психотип
Issue Date: 2009
Citation: Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / О.С. Комар ; Київ. нац. ун-т. ім. Т.Шевченка, Ін-т філол. — К., 2009. — 20 с.
Abstract: У дисертації здійснено комплексне дослідження етнокультурної специфіки національно-маркованих мовних одиниць. Предметом лінгвістичного аналізу є механізми стереотипізації етнокультурних смислів національно-маркованих мовних одиниць. В основу характеристики фактичного матеріалу покладено частотність вживання, типовість (стереотипність) та етнокультурну значущість національно-маркованих мовних одиниць у лексикографічних та етнографічних джерелах, фольклорних та художніх текстах, а також у живому мовленні. Вибудовано лінгвофілософську концепцію дослідження на основі етноцентризму осмислення мовних явищ, визначено особливості співвідношення мови і свідомості індивіда, мови і мислення, мови і культури. Здійснено аналіз сучасних студій мовної картини світу та психологічних особливостей її відбиття в індивідуальній та етнічній свідомості. Проведено експериментальне дослідження особливостей асоціативних реакцій мовців на типові національно-марковані мовні одиниці. Проаналізовано окремі фрагменти мовної картини світу українського народу, відображені, зокрема, у назвах реалій рослинного світу, природних явищ, традиційних власних назвах (релігійних, обрядових та індивідуальних), формульних сполуках, ряді фразеологізмів та паремій.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5297
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Komar.pdf418,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.