Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8972
Title: Distance Learning of Future Primary School Teachers as a Prerequisite of Their Professional Development Throughout Life
Authors: Муковіз, Олексій Павлович
Колос, Катерина Ростиславівна
Коломієць, Наталя Андріївна
Keywords: майбутній учитель початкової школи; дистанційне навчання; інформаційно-комунікаційні технології; інформаційно-комунікаційна компетентність; готовність до дистанційного навчання
Issue Date: 2018
Publisher: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Citation: Mukoviz O. P. Distance Learning of Future Primary School Teachers as a Prerequisite of Their Professional Development Throughout Life / Oleksii P. Mukoviz, Kateryna R. Kolos, Natalia A. Kolomiiets // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol. 66. – № 4. – P. 42–53. – [Electronic resource]. – Mode of access : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2265
Abstract: У статті зазначено, що дистанційне навчання майбутнього вчителя початкової школи – це міждисциплінарна педагогічна категорія, яка характеризує ступінь індивідуалізованості, інтенсивності й контрольованості, підпорядкована цілям професійного розвитку самостійної пізнавальної діяльність педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій за опосередкованої взаємодії (синхронної й асинхронної) з віддаленими один від одного учасниками навчального процесу під керівництвом викладача-тьютора. Встановлена доцільність і шляхи організації дистанційного навчання майбутнього вчителя початкової школи: формування у студентів бази теоретичних знань, умінь та навичок для освоєння й ефективного використання комп’ютерної техніки й інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності; основ інформаційної культури й інформаційно-комунікативної компетентності; створення підґрунтя для подальшого засвоєння педагогічних програмних засобів і технологій дистанційного навчання у галузі початкової освіти; упровадження електронних навчальних курсів «Сучасні інформаційні технології навчання» та «Основи дистанційного навчання в початковій освіті» (розроблені на LMS Moodle). Визначено готовність майбутнього вчителя початкової школи до дистанційного навчання у системі педагогічної освіти як інтегральну властивість особистості, що відображає цілісну взаємодію мотиваційно-ціннісного, когнітивного й операційного компонентів. Проведено експериментальне дослідження, результати якого засвідчили: упровадження зазначених дистанційних курсів в освітній процес експериментальних груп уможливило позитивну динаміку рівнів готовності вчителів початкової школи до розвитку власної професійно-педагогічної компетентності в умовах дистанційного навчання. В експериментальних групах майбутніх учителів початкової школи порівняно з контрольними спостережено підвищення показників високого рівня готовності до дистанційного навчання.
URI: http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8972
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2265-10867-1-PB.pdf223,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.