Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12862
Title: Компетентністний підхід у процесі технічної підготовки майбутнього вчителя інформатики
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Стеценко, Надія Миколаївна
Медведєва, Марія Олександрівна
Жмуд, Оксана Василівна
Keywords: компетентністний підхід
технічна підготовка
учитель інформатики
міжпредметні зв'язки
архітектура комп'ютера
технічні компетентності
інформатичні дисципліни
міжпредметний підхід
ІКТ
інформаційно-комунікаційні технології
інформаційно-освітнє середовище
Освітні веб-сайти
особистісно-орієнтоване навчання
дискретна математика
інформаційні технології
Issue Date: 2018
Publisher: Умань : ВПЦ «Візаві»
Citation: Жмуд О. В., Медведєва М. О., Стеценко Н. М., Ткачук Г. В. Компетентністний підхід у процесі технічної підготовки майбутнього вчителя інформатики : монографія. Умань: Візаві, 2018. 235 с.
Series/Report no.: УДК;378:004 – 051
Abstract: У підготовці майбутніх фахівців, зокрема майбутніх учителів інформатики, важливими є належна організація навчально-виховного процесу, ефективна взаємодія всіх його учасників, врахування педагогічних умов освітнього процесу. Ці чинники сприяють активізації фундаментальної підготовки студентів, адаптації до швидкісних темпів розвитку інформаційного суспільства, створюють сприятливі умови для опанування загальною освітою та обраною професією, трансформують пізнавальну діяльність. Загальними педагогічними принципами організації процесу підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (напрям підготовки 014.09 Середня освіта. Інформатика є: визначення мети і системності методів фахової підготовки; спрямованість на професійно-педагогічну підготовку; цілісність, динамічність, гнучкість, відкритість, варіативність функціонування системи підготовки фахівців; повнота змісту та структури навчальних дисциплін; готовність до виховної діяльності. Ці принципи для студентів визначають вимоги до змісту, методів, педагогічних умов процесу навчання, формування ціннісних орієнтацій, знань і вмінь, а у практичній діяльності стають підставами для визначення, обґрунтування і забезпечення педагогічних умов фахової підготовки. Необхідність зміни змістової підготовки вчителя інформатики аргументують вимоги державних стандартів шкільної галузі «Технології» та якісно нове змістове наповнення навчальних дисциплін технічного спрямування. Успішна технічна діяльність учителя інформатики залежить від усвідомлення важливості використання сучасних ІКТ у навчальному процесі не лише на професійному, а й на особистісному рівні. Вчитель інформатики займається технічною діяльністю часто спонтанно, без урахування його фахової та особистісної готовності. Перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст і до нової структури навчання з використанням комп’ютерно-орієнтованих методичних систем вносить суттєві зміни в усі компоненти навчального процесу (мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми). У таких умовах для вчителя інформатики необхідними є знання основ апаратної частини комп’ютера, його основних технічних характеристик і функціональних можливостей, що дає можливість більш усвідомлено здійснювати вибір, організовувати обслуговування, модернізацію персональних комп’ютерів кабінету інформатики, планувати осучаснення шкільного комп’ютерного центру тощо. Учителі інформатики повинні мати таку підготовку, яка б давала їм можливість упевнено почувати себе в інформатизованому суспільстві, бути завжди готовими приймати рішення, адекватні зовнішнім впливам і потребам навчально-виховного процесу. Коло завдань, що входять до компетенцій майбутнього вчителя інформатики сучасного загальноосвітнього навчального закладу, стає набагато ширшим, ніж це було до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, адже їх використання вимагає суттєвої перебудови процесу навчання всіх без винятку предметів, розробки нового змісту навчання, нових засобів, методів та організаційних форм. Процес навчання повинен орієнтуватися на поетапне формування в студентів відповідної системи знань, певних умінь та навичок, ключових і професійних компетентностей. Саме компетентності є тими критеріями, які дозволяють визначати готовність випускника до фахової діяльності.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12862
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monography-2018+4.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.